Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kindermaxx

 

Kindermaxx UG

Janna Clazina Bosch

Karlsplatz 3

80335 München

Duitsland

E-mail: service@kindermaxx.de

- hierna "Kindermaxx" genoemd –

§ 1 Algemeen/Validiteit

(1) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Kindermaxx geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Ze maken integraal deel uit van alle contracten die Kindermaxx sluit met haar contractuele partners (hierna ook "Klant" genoemd) voor de leveringen of diensten die ze aanbiedt. Zij gelden - voor zover de klant ondernemer is in de zin van alinea 3 zin 2 - ook voor alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, ook wanneer deze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

(2) Voorwaarden van de Klant of derden zijn niet van toepassing, ook niet als Kindermaxx in individuele gevallen niet afzonderlijk bezwaar maakt tegen de toepassing ervan. Ook indien Kindermaxx verwijst naar een schrijven dat de voorwaarden van de Klant of een derde bevat of daarnaar verwijst, houdt dit geen instemming in met de geldigheid van die voorwaarden.

(3) Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Voorschriften en informatie betreffende de sluiting van de overeenkomst

(1) Algemeen

Alle aanbiedingen van Kindermaxx zijn slechts een niet-bindende uitnodiging aan de Klant om aanbiedingen te doen.

(2) Technische stappen die leiden tot de sluiting van het contract en de sluiting van het koopcontract

a) Bestellen via de online winkel

Om één of meer artikelen via de webwinkel te bestellen, moeten de artikelen eerst worden gemarkeerd voor bestelling door te klikken op de link of de knop "winkelwagentje". In de "winkelwagen" (die op elk moment kan worden bereikt via een link in het winkelaanbod) wordt de klant vervolgens door het bestelproces geleid door elke stap uit te leggen en om de vereiste informatie te vragen.

Het bestelproces is voltooid wanneer de klant uiteindelijk op "bestelling onder voorbehoud van betaling" klikt.

Dit vormt het aanbod van de Klant om de overeenkomst te sluiten, dat Kindermaxx binnen twee werkdagen kan aanvaarden.

Kindermaxx aanvaardt het aanbod - na verzending van een orderbevestiging - door middel van een afzonderlijke orderbevestiging of levering van de goederen.

Na aanvaarding door Kindermaxx is de koopovereenkomst gesloten.

In afwijking van het voorgaande komt de overeenkomst reeds tot stand voordat de orderbevestiging wordt verzonden, indien hetzij de orderbevestiging een verzoek tot betaling bevat, hetzij het betalingsproces tijdens of onmiddellijk na de afronding van het orderproces wordt geïnitieerd en afgesloten.

b) bestelling per telefoon, e-mail, fax of brief

Indien uitdrukkelijk aangeboden in de online winkel, komt de overeenkomst als volgt tot stand wanneer de klant telefonisch, per e-mail, per fax of per brief een bestelling plaatst:

De klant verklaart mondeling of schriftelijk zijn bindende voornemen om precies genoemde artikelen uit het aanbod in de onlineshop te kopen. Dit vormt het aanbod van de klant om de overeenkomst te sluiten, die Kindermaxx binnen vijf dagen na ontvangst kan aanvaarden.

Kindermaxx aanvaardt het aanbod door toezending van de leveringsbevestiging of door levering van de goederen. Het koopcontract is daarmee gesloten.

(3) Opslag van en toegang tot de contracttekst

Kindermaxx slaat de tekst van de overeenkomst op en stuurt de Klant de bestelgegevens en de voorwaarden van de overeenkomst per e-mail toe. Kindermaxx biedt de Klant daarbij de mogelijkheid om de contractuele bepalingen op het moment van het sluiten van de overeenkomst op te vragen en in reproduceerbare vorm op te slaan. Toegang tot de bij Kindermaxx opgeslagen contractteksten - met uitzondering van de vrij toegankelijke AV - is alleen mogelijk voor geregistreerde klanten via de klantenaccount.

(4) Opsporing en correctie van invoerfouten

Teneinde invoerfouten tijdens het bestelproces te herkennen en te voorkomen, wordt de klant vóór het van kracht worden van de bestelling ter controle een overzichtspagina getoond, met behulp waarvan hij alle details van de bestelling kan controleren en de in de invoervelden ingevoerde gegevens zelf of met behulp van de "Terug"-knop van de internetbrowser kan corrigeren.

(5) Beschikbare talen

De contracttaal is Nederlands.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De prijzen die op het ogenblik van de bestelling worden aangegeven, zijn van toepassing. Eventuele verpakkings- en verzendkosten worden extra in rekening gebracht en tijdig aan de klant medegedeeld. Bij een bestelling vanuit het buitenland is het niet uit te sluiten dat uw bank of land kosten of belastingen heft die bij kindermaxx niet bekend zijn, zoals (invoer)rechten of verwerkingskosten voor de betaling. Dit zijn geen kosten die via Kindermaxx worden betaald of gefactureerd.

(2) Kindermaxx aanvaardt alle op de internetsite aangegeven betalingswijzen. Kindermaxx reikt de Klant een factuur uit voor de bestelde goederen die uiterlijk bij de levering van de goederen in tekstvorm aan de Klant wordt toegezonden.

De totale aankoopprijs van de bestelde goederen is betaalbaar volgens de gekozen betalingswijze.

(3) Cheques worden pas geacht betaald te zijn nadat zij zijn geïnd.

(4) Kindermaxx is jegens ondernemers slechts gerechtigd leveringen of diensten te verrichten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling.

§ 4 Verpakking en verzendkosten, risico-overdracht

Verpakkings- en verzendkosten, voor zover deze in rekening worden gebracht, worden tijdig vóór het begin van de bestelprocedure aan de klant kenbaar gemaakt.

Regelgeving ten aanzien van ondernemers

(1) Het risico gaat over op de klant uiterlijk bij de overhandiging van het leveringsvoorwerp (waarbij de aanvang van het laadproces bepalend is) aan de expediteur, de vervoerder of een andere derde die is aangesteld om de verzending uit te voeren. Dit geldt ook indien er sprake is van deelleveringen of indien Kindermaxx andere diensten (bijv. verzending of installatie) op zich heeft genomen. Indien de verzending of overdracht wordt vertraagd door een omstandigheid waarvan de oorzaak bij de Afnemer ligt, gaat het risico op de Afnemer over op de dag waarop Kindermaxx gereed is voor verzending en de Afnemer daarvan in kennis heeft gesteld.

(2) De wijze van verzending en de verpakking zijn onderworpen aan Kindermaxx's plichtsgetrouwe oordeel.

(3) De Klant draagt de opslagkosten na de overdracht van het risico. In geval van opslag door Kindermaxx bedragen de opslagkosten 0,25% van het factuurbedrag van de op te slaan leveringsartikelen per vervallen week. Kindermaxx behoudt zich het recht voor om verdere of lagere opslagkosten te beweren en te bewijzen.

(4) Kindermaxx zal de zending slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op kosten van de Klant verzekeren tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's.

§ 5 Levering en leveringstermijnen

Regelgeving ten aanzien van consumenten

(1) De levering van goederen aan de klant wordt uitgevoerd door derde dienstverleners (leveringsdiensten). In geval van verzending door een expediteur wordt als plaats van uitvoering "levering franco huis" overeengekomen, d.w.z. dat de levering aan uw voordeur, op grondniveau, zonder treden plaatsvindt.

(2) De levertijden zijn te vinden in de productbeschrijving of in de apart opvraagbare verzendinformatie in de winkel.

(3) Deelleveringen zijn mogelijk indien de klant

a) in onze annuleringsinstructies op deze mogelijkheid en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het herroepingsrecht gewezen is en

b) er niet herkenbaar niet in geïnteresseerd is of ze herkenbaar niet redelijk voor hem zijn. Redelijkheid is gegeven indien

- de gedeeltelijke levering door de klant kan worden gebruikt in het kader van de contractuele bestemming,

- de levering van de resterende bestelde goederen is verzekerd en

- de klant geen aanzienlijke extra uitgaven of extra

kosten of de verkoper stemt ermee in deze kosten te dragen.

(4) De kosten voor transport en verpakking, voor zover deze in rekening worden gebracht, worden bij deelleveringen slechts eenmaal in rekening gebracht.

Regelgeving ten aanzien van ondernemers

(1) De leveringen vinden plaats vanuit 5760 Saalfelden, Oostenrijk.

(2) Door Kindermaxx toegezegde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden steeds slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of datum is toegezegd of overeengekomen. Indien overbrenging is overeengekomen, hebben leveringstermijnen en leveringsdata betrekking op het tijdstip van overdracht aan de vervoerder, vrachtvervoerder of andere derde die met het vervoer is belast.

(3) Kindermaxx kan - onverminderd haar rechten voortvloeiend uit het verzuim van de Klant - van de Klant een verlenging van de leverings- en uitvoeringstermijnen of een uitstel van de leverings- en uitvoeringstermijnen vorderen met de periode gedurende welke de Klant zijn contractuele verplichtingen jegens Kindermaxx niet nakomt.

(4) Kindermaxx is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering voor zover deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden in de dienstverlening). bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij de aanschaf van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde officiële vergunningen, officiële maatregelen, of het niet, niet juist of niet tijdig leveren door toeleveranciers) waarvoor Kindermaxx niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen het leveren of presteren voor Kindermaxx aanmerkelijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de verhindering niet slechts van tijdelijke aard is, heeft Kindermaxx het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst. In geval van belemmeringen van tijdelijke duur worden de leverings- of uitvoeringstermijnen verlengd of worden de leverings- of uitvoeringstermijnen verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien als gevolg van de vertraging redelijkerwijs niet van de Klant kan worden verlangd dat hij de levering of dienst afneemt, kan hij zich uit de overeenkomst terugtrekken door Kindermaxx daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

§ 6 Plaats van uitvoering en aanvaarding, indien de Afnemer een ondernemer is

(1) De plaats van uitvoering voor alle uit de contractuele verhouding voortvloeiende verplichtingen is 80335 München, Duitsland, tenzij anders aangegeven. Indien Kindermaxx ook verantwoordelijk is voor de installatie, is de plaats van uitvoering de plaats waar de installatie dient plaats te vinden.

(2) Voor zover aanvaarding moet plaatsvinden, wordt het voorwerp van de verkoop geacht te zijn aanvaard indien

a) de levering en, indien kindermaxx ook verantwoordelijk is voor de installatie, de installatie is voltooid,

b) kindermaxx de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld onder verwijzing naar de acceptatie fictie onder deze bepaling en om acceptatie heeft verzocht,

c) twaalf werkdagen zijn verstreken sinds de levering of installatie, of de klant het gekochte object in gebruik heeft genomen (d.w.z. het geleverde systeem in gebruik heeft genomen) en in dit geval zes werkdagen zijn verstreken sinds de levering of installatie, en

d) de Klant het gekochte object niet binnen deze termijn heeft afgenomen om een andere reden dan vanwege een aan Kindermaxx gemeld gebrek dat het gebruik van het gekochte object onmogelijk maakt of aanzienlijk belemmert.

§ 7 Garantie

Garantiebepalingen ten aanzien van consumenten

(1) Er bestaat een wettelijk recht van aansprakelijkheid voor gebreken; in dit verband gelden de wettelijke termijnen.

(2) Indien in de offerte een garantie is vermeld, blijft de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken onverminderd van kracht.

Garantieregelingen ten aanzien van ondernemers

(1) De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering of, indien aanvaarding is vereist, vanaf de aanvaarding.

(2) De geleverde voorwerpen moeten onmiddellijk na levering aan de klant of aan de door de klant aangewezen derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien Kindermaxx niet binnen zeven werkdagen na aflevering van het leveringsvoorwerp of anders binnen zeven werkdagen na ontdekking van het gebrek of het tijdstip waarop het gebrek bij normaal gebruik van het leveringsvoorwerp zonder nadere inspectie voor de Opdrachtgever herkenbaar was, een schriftelijke kennisgeving van gebrek heeft ontvangen ter zake van duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige inspectie konden worden vastgesteld. Op verzoek van Kindermaxx dient het leveringsvoorwerp waarop de klacht betrekking heeft, franco aan Kindermaxx te worden geretourneerd. In geval van een terechte melding van een gebrek vergoedt Kindermaxx de kosten van de meest gunstige verzendroute; dit geldt niet voor zover de kosten stijgen doordat het leveringsvoorwerp zich op een andere plaats bevindt dan de plaats waarvoor het bestemd is.

(3) In geval van materiële gebreken aan de geleverde objecten is Kindermaxx in eerste instantie verplicht en gerechtigd om binnen een redelijke termijn naar eigen keuze het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen. In geval van mislukking, d.w.z. onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van de rectificatie of vervangende levering, kan de Klant zich uit het contract terugtrekken of de koopprijs dienovereenkomstig verminderen.

(4) Bij gebreken aan onderdelen van andere fabrikanten die Kindermaxx om licentie- of feitelijke redenen niet kan verhelpen, zal Kindermaxx naar haar keuze haar garantieaanspraken voor rekening van de Klant bij de fabrikanten en leveranciers geldend maken, dan wel aan de Klant overdragen. Bij dergelijke gebreken bestaan onder de overige voorwaarden en overeenkomstig deze Algemene Leveringsvoorwaarden slechts garantieaanspraken jegens Kindermaxx, indien het in rechte afdwingen van de voornoemde aanspraken jegens de fabrikant en leverancier zonder resultaat is gebleven of zinloos is, bijvoorbeeld wegens insolventie. Tijdens de duur van het juridische geschil wordt de verjaring van de desbetreffende garantieaanspraken van de klant jegens Kindermaxx opgeschort.

(5) Een met de Klant in een individueel geval overeengekomen levering van gebruikte artikelen geschiedt onder uitsluiting van elke garantie.

(6) Schadeclaims die te wijten zijn aan een fout van Kindermaxx, worden niet beperkt door de hierboven vermelde garantiebepalingen.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van consumenten

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van "Kindermaxx" totdat de koopprijs volledig is betaald.

Bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van ondernemers

 (1) Het navolgende overeengekomen eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid van alle bestaande huidige en toekomstige vorderingen van Kindermaxx op de klant uit de tussen de contractanten bestaande leveringsrelatie (inclusief saldovorderingen uit een tot deze leveringsrelatie beperkte rekening-courantverhouding).

(2) De door Kindermaxx aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van Kindermaxx tot volledige betaling van alle zekergestelde vorderingen. De goederen en de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die krachtens dit beding in hun plaats treden, worden hierna aangeduid als goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

(3) De Klant zal de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen kosteloos voor Kindermaxx opslaan.

(4) De Klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken en te verkopen tot aan het moment van de realisatie (paragraaf 9). Verpandingen en overdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan.

(5) Indien de voorbehouden zaken door de Klant worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de verwerking geschiedt in naam en voor rekening van Kindermaxx als producent en dat Kindermaxx de rechtstreekse eigendom of - indien de verwerking geschiedt uit materialen van meerdere eigenaren of de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de voorbehouden zaken - mede-eigendom (fractioneel eigendom) van de nieuw ontstane zaak verkrijgt in verhouding van de waarde van de voorbehouden zaken tot de waarde van de nieuw ontstane zaak. Voor het geval Kindermaxx deze eigendom niet verkrijgt, draagt Opdrachtgever hierbij tot zekerheid zijn toekomstige eigendom of - in de hiervoor bedoelde verhouding - mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak aan Kindermaxx over. Indien de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met andere zaken worden gecombineerd of onscheidbaar worden vermengd tot een uniforme zaak en één van de andere zaken als hoofdzaak moet worden aangemerkt, draagt Kindermaxx, voor zover de hoofdzaak haar toebehoort, de eigendom van de uniforme zaak in de in zin 1 genoemde verhouding naar evenredigheid mede over aan de Opdrachtgever.

(6) Bij doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud cedeert de Klant hierbij tot zekerheid aan Kindermaxx de daaruit voortvloeiende vordering op de koper - in geval van mede-eigendom van Kindermaxx in de goederen onder eigendomsvoorbehoud - naar rato van het mede-eigendomsaandeel. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats treden van de voorbehouden goederen of anderszins met betrekking tot de voorbehouden goederen ontstaan, zoals verzekeringsvorderingen of vorderingen uit onrechtmatige daad bij verlies of vernietiging. Kindermaxx machtigt de opdrachtgever herroepelijk om de aan Kindermaxx overgedragen vorderingen op eigen naam voor rekening van Kindermaxx te incasseren. Kindermaxx kan deze incassomachtiging alleen intrekken in geval van verwezenlijking.

(7) Indien derden zich toegang verschaffen tot de gereserveerde goederen, in het bijzonder door inbeslagneming, dient de Klant hen onmiddellijk op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van Kindermaxx en Kindermaxx hiervan op de hoogte te stellen teneinde Kindermaxx in staat te stellen haar eigendomsrechten te effectueren. Indien de derde niet in staat is de in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan Kindermaxx te vergoeden, is de opdrachtgever jegens Kindermaxx aansprakelijk voor deze kosten.

(8) Kindermaxx zal de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen en de daarvoor in de plaats tredende zaken of vorderingen op haar verzoek naar eigen goeddunken vrijgeven voor zover de waarde daarvan het bedrag van de zekergestelde vorderingen met meer dan 50% overstijgt.

(9) Indien Kindermaxx zich bij gedrag van de Klant in strijd met de overeenkomst - in het bijzonder bij betalingsverzuim - terugtrekt uit de overeenkomst, is zij gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te eisen.

§ 9 Procedure voor de behandeling van klachten, geschillenbeslechtingsprocedure

De procedure van Kindermaxx voor de behandeling van klachten voldoet aan de eisen van professionele toewijding. Bijgevolg kan de klant, indien hij klachten wenst in te dienen, dit schriftelijk of mondeling doen via alle hier vermelde communicatiemiddelen en adressen/nummers. Een snelle afhandeling is verzekerd.

Er wordt op gewezen dat Kindermaxx niet verplicht of bereid is deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

§ 10 Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet, indien de klant bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit en dus als ondernemer in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

Bovendien is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

- in het geval van consumenten, voor zover de bestelling is geplaatst vanuit en de zending is verzonden naar een land dat geen lid is van de Europese Unie.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;

- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;

- voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

§ 11 Slotbepalingen

(1) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Dit geldt in het bijzonder voor de reeds gesloten overeenkomst. De ongeldige clausule wordt vervangen door de wettelijke bepaling. Andere bepalingen zijn alleen van toepassing indien in dit geval de naleving van de overeenkomst voor een van de overeenkomstsluitende partijen een onredelijke belasting zou betekenen. In dat geval is de overeenkomst in haar geheel ongeldig.

(2) Met betrekking tot alle rechtsbetrekkingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, komen de overeenkomstsluitende partijen overeen het recht van de Bondsrepubliek Duitsland toe te passen, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, tenzij de consument daardoor de bescherming zou worden ontnomen die hem wordt gewaarborgd door de dwingende bepalingen van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. In het laatste geval is het recht van toepassing van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Recent bekeken