Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.

Privacy policy & Cookies

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Hierna delen wij u mede dat wij persoonsgegevens van u vragen en deze elektronisch opslaan. Uw gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

De verantwoordelijke partij in de zin van voornoemde verordeningen is:

Kindermaxx UG

Algemeen directeur Janna Clazina Bosch

Karlsplatz 3

80335 München

Telefoon: +49 89 2109 3633

E-mail: service@kindermaxx.de

 

I.             Algemeen

1. voorwaarden

Om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van onze verklaring inzake gegevensbescherming te garanderen, informeren wij u vooraf over de basistermen die in de GDPR worden gebruikt.

- Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

- Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

- Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

- Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

- Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

- Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

- Verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

- Processor

Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

- Ontvanger

Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

- Derde

Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

- Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

- Betalingsdienstaanbieders

Er wordt gebruik gemaakt van betalingsdienstaanbieders om betalingen te verwerken in het kader van contracten die een betrokkene sluit met de voor de verwerking verantwoordelijke.

1. Soort en omvang van de gegevensverzameling

Bij het bezoeken van onze website of het opvragen van een bestand dat op onze website is opgeslagen, worden gegevens verzameld en verwerkt. In principe gebeurt dit alleen als dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en de inhoud en diensten ervan. Bovendien worden persoonsgegevens regelmatig alleen verzameld en gebruikt met de bijbehorende toestemming. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

a.            Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art. 6 (1) lit. a DSGVO als rechtsgrondslag.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

b.            Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Het wissen van de door ons verzamelde persoonsgegevens vindt plaats zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is.

Gegevens worden opgeslagen indien de wet, een verordening krachtens het recht van de Unie of andere regelgeving daarin voorziet.

Voorts zullen de gegevens worden gewist wanneer een door voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren.

I. Eigen gegevensverzameling via de website

1. Logbestanden

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt

- Browsertype/versie

- Gebruikt besturingssysteem

- Referrer URL (eerder bezochte website), evenals de op onze website bezochte pagina's

- IP-adres

- Datum en tijd van de serveraanvraag

- Internet dienstverlener

gelogd.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

De opslag in logbestanden zorgt voor de goede werking van onze website. Het dient ook om de veiligheid van onze systemen te optimaliseren en te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

d.            Duur van de opslag

De gegevens die wij opslaan, worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is het geval na ten laatste zeven dagen. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is de oproepende cliënt toe te wijzen.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van voornoemde gegevens is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

2. Technisch noodzakelijke cookies

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op het computersysteem van de bezoeker worden opgeslagen wanneer onze websites worden opgeroepen. Cookies bevatten een reeks tekens waarmee de browser van de bezoeker kan worden geïdentificeerd wanneer onze website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken technisch noodzakelijke cookies die dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

- Artikelen in de winkelwagen

- logingegevens

- taalinstellingen

De aldus verkregen gegevens worden door ons gepseudonimiseerd. Het is derhalve niet mogelijk de gegevens aan de bezoeker toe te wijzen. Bovendien worden deze gegevens niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Voor zover op onze websites ook cookies worden geplaatst voor reclame- en/of analysedoeleinden, informeren wij u daarover afzonderlijk in deze verklaring.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies dienen om het gebruik van websites te vereenvoudigen. Sommige functies van de website of de online winkel kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

d.            Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

3. Contactformulier en e-mail

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, stemt u in met e-mailcommunicatie die wel transportversleuteld is, maar niet inhoudsversleuteld. Informeer uzelf over de bijbehorende risico's, bijvoorbeeld hier: https://www.bsi-fuer-buerger.de.

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij bieden bezoekers van onze website een contactformulier voor snel, elektronisch contact. De in het invoermasker ingevoerde gegevens worden aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van verzending opgeslagen op het tijdstip van verzending.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de aanvraag.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO).

c.            Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend met het oog op de afhandeling van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

d.            Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

Indien de correspondentie uitmondt in een zakelijke transactie, zijn wij wettelijk verplicht de uitgewisselde correspondentie gedurende 6 jaar te bewaren (te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de desbetreffende brief is verzonden).

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Daartoe kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via de op de website geboden contactmogelijkheden. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Indien de opslag van de gegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting, is er geen recht van bezwaar.

4. Nieuwsbrief

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich op onze website te abonneren op onze nieuwsbrief. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de in het invoermasker gevraagde gegevens aan ons doorgegeven.

Bovendien worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

- IP-adres van de computer van de persoon die zich registreert

- Datum en uur van inschrijving

Als onderdeel van het registratieproces wordt toestemming verkregen door middel van een zogenaamde dubbele opt-in procedure.

Indien klanten goederen of diensten bij ons hebben gekocht en daarbij hun e-mailadres hebben opgegeven, kan dit vervolgens ook worden gebruikt om een nieuwsbrief te versturen. In dat geval zal via de nieuwsbrief alleen rechtstreekse reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten worden verzonden.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is artikel 7, lid 3, UWG.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

d.            Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een link opgenomen.

5. Nieuwsbrief tracking

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

De nieuwsbrieven die wij versturen bevatten zogenaamde tracking pixels. Trackingpixels zijn miniatuurafbeeldingen die worden ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. De aldus verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Tijdens het registratieproces wordt hiervoor uw toestemming verkregen door middel van een zogenaamde dubbele opt-in procedure.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief is Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Het bijhouden van nieuwsbrieven dient voor de statistische evaluatie van het succes of het falen van online-marketingcampagnes. Zo kunnen wij nagaan of en wanneer een e-mail wordt geopend en op welke links in de e-mail wordt geklikt. De tracking van de nieuwsbrief dient ook om de nieuwsbrief te verbeteren en te optimaliseren.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke verplichting is om ze te bewaren.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De toestemming van de betrokken gebruiker kan te allen tijde worden beëindigd door zich af te melden voor de nieuwsbrief. Daartoe is er bijvoorbeeld in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

6. Registratie tijdens het bestelproces of invoer voor gastbestellingen

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Gebruikers hebben de mogelijkheid zich op onze website te registreren.

Tijdens de registratie worden de in het invoermasker gevraagde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de vermeldingen in het kader van de gastbestelling.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals leveranciers van pakketdiensten, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Deze derden gebruiken de aldus overgedragen gegevens uitsluitend voor interne doeleinden die aan ons kunnen worden toegerekend. Voor meer details, zie deel III. van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b.            Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De registratie en de gastbestelling dienen voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is derhalve Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van contracten met gebruikers of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Hetzelfde geldt voor de vermeldingen in het kader van de gastopdracht.

d.            Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens het registratieproces of het gastbestellingsproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na de sluiting van het contract kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om juridische redenen moeten wij de correspondentie die wordt uitgewisseld in verband met de sluiting van een overeenkomst gedurende 6 jaar bewaren (te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de desbetreffende brief is verzonden).

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun registratie op elk moment te annuleren. Gebruikers kunnen de opgeslagen gegevens zelf op elk moment wijzigen of laten wijzigen.

Voor informatie over de wijze waarop de registratie kan worden verwijderd, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon.

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

 

III.          Doorgifte van gegevens aan derden voor de uitvoering van een contract

1. Algemeen

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. De door u tijdens het bestelproces ingevoerde gegevens worden doorgegeven aan dienstverlenende partners die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relatie of aan dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de overeenkomst of met uw toestemming.

Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, gaat het bijvoorbeeld om ontvangers van de volgende categorieën

Verzenddienstverleners, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren.

b.            Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De hierboven beschreven verwerking dient ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

De doorgifte dient ter nakoming van onze contractuele verplichtingen.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, tenzij er contractuele of wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid de gegeven toestemming op elk moment bij de verantwoordelijke of de aanbieder in te trekken.

Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet in de weg staan.

2. Betalingsdienstaanbieder

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Indien een gebruiker tijdens het bestelproces een betalingsdienstaanbieder voor de verwerking van de betaling selecteert, worden de voor de uitvoering van de betaling vereiste gegevens van de gebruiker automatisch aan de betalingsdienstaanbieder doorgegeven. Dit zijn bijvoorbeeld de naam en het adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, alsmede de contract-, totaal- en ontvangergegevens. In dit geval ontvangt de verantwoordelijke partij geen rekening- of kredietkaartgerelateerde informatie, maar alleen de informatie of de betalingstransactie geslaagd is. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieder aan kredietagentschappen worden doorgegeven ter controle van de identiteit en de kredietwaardigheid. In dit verband wordt u verwezen naar de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder, die u op zijn website kunt raadplegen.

Indien u bij de door u gekozen betalingsdienstaanbieder geregistreerd moet zijn om deze te kunnen gebruiken, wordt u tijdens het betalingsproces doorverwezen naar de pagina's van deze aanbieder. In dit geval verzamelt de provider de gegevens zelf. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

De door de verantwoordelijke partij aangeboden betalingsdienstaanbieders en nadere informatie daarover zijn te vinden in de betalingsinformatie.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de nakoming van een contract).

c.            Doel van de gegevensverwerking

Het doorgeven van de gegevens aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder dient ter uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is; het geschiedt met name voor de verwerking van de betaling, ter voorkoming van misbruik, alsmede voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens bij de betalingsdienstaanbieder, neem a.u.b. rechtstreeks contact op met de door u gekozen betalingsdienstaanbieder, die de "verantwoordelijke partij" is in de zin van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U beschikt over de rechten die in deze gegevensbeschermingsverklaring onder "III. Rechten van de betrokkenen" zijn opgesomd en die u tegenover de respectieve voor de verwerking verantwoordelijke kunt doen gelden.

 

3. Overdracht van gegevens voor kredietbeoordeling

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

In de wettelijk toegestane gevallen kunnen gegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen om de kredietwaardigheid te controleren in het kader van de betalingsverwerking. De ontvangers van de gegevens kunnen de volgende bedrijven zijn:

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

De overdracht vindt plaats ter voorkoming van misbruik, alsmede voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegeven toestemming op elk moment bij de aanbieder of de verantwoordelijke persoon in te trekken. Het is niet mogelijk gegevens te herroepen die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen.

IV.          Doorgifte van gegevens aan dienstverleners met het oog op de toezending van nieuwsbrieven

1. Sendinblue

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor e-mailmarketingdoeleinden maken wij gebruik van de nieuwsbriefdienst Sendinblue. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn.

De provider slaat de tijdens de registratie ingevoerde gegevens op, in ieder geval uw e-mailadres.

Voorts worden het bij de registratie toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen.

Voorts worden gegevens over het klikgedrag na ontvangst van de nieuwsbrief verzameld en opgeslagen.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Door de voornoemde gegevensverwerking ontvangen wij informatie die ons in staat stelt het gedrag van de gebruikers te analyseren. Dit stelt ons in staat onze nieuwsbrieven te optimaliseren en de weergave ervan te verbeteren.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de aanbieder bereiken op de hierboven vermelde contactgegevens.

e.            Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

Gebruikers kunnen hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken bij de verantwoordelijke. Daartoe moet de gebruiker contact opnemen met de controller via de daartoe voorziene communicatiekanalen. Deze kan er ook voor zorgen dat de gegevens bij de provider worden gewist.

 

V. Gegevensoverdracht voor gebruiksanalyse

1. Google Analytics

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics Provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van analysecookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We breiden de Google Analytics code uit met de code "gat._anonymizeIp();". Deze code heeft tot gevolg dat het geregistreerde IP-adres door Google wordt ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in verband met het gebruik van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=de.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren. Door het IP-adres te anonimiseren wordt op passende wijze rekening gehouden met het belang dat de gebruikers hebben bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

Wij hebben ook aangegeven dat Google de gegevens automatisch zal verwijderen na 50 maanden.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de Browser Add-On op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren. 

Voor een opt-out bij gebruik van mobiele apparaten, moet de volgende link Google Analytics uitschakelen worden aangeklikt vanaf elk mobiel apparaat.

 

2. Google reCaptcha

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van de reCaptcha-dienst. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u op de reCaptcha-dienst klikt, worden gegevens doorgestuurd naar de servers van Google. Deze servers kunnen zich ook in de Verenigde Staten bevinden.

Zo worden bijvoorbeeld het aantal muisklikken dat de gebruiker op de website heeft gemaakt, welke Google-cookies op het eindapparaat van de gebruiker zijn opgeslagen, alsook de taalinstellingen, de datum van het gesprek en het IP-adres doorgegeven. Informatie over de duur van de opslag is beschikbaar op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ of op https://policies.google.com/?hl=de.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de dienst dient om misbruik van de invoermogelijkheden van onze website door geautomatiseerde of machinale invoer te voorkomen door deze invoer te onderscheiden van die van een natuurlijke persoon (spam- en botbescherming).

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 

VI. doorgifte van gegevens voor reclamedoeleinden

1. Google advertenties

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij hebben Google Ads op onze website geïntegreerd. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gor-don House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van Google Ads maakt het mogelijk om reclame te maken voor onze website door het weergeven van op interesses afgestemde reclame op de websites van derde ondernemingen en in de resultaten van de zoekmachine van de Google-zoekmachine. Als een gebruiker op een advertentie van Google Ads klikt, wordt op de computer van de gebruiker een conversiecookie opgeslagen. Conversiecookies dienen niet om de gebruiker te identificeren. Conversiecookies worden gebruikt om na te gaan welke subpagina's op onze website werden opgeroepen en of een verkoop tot stand kwam of werd geannuleerd. De persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan dit doorgeven aan derden.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Coo-kies voor analysedoeleinden is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Google Adss maakt het mogelijk internetadvertenties weer te geven in de resultaten van de zoekmachines van Google, alsmede in het advertentienetwerk van Google. Daartoe worden van tevoren trefwoorden gedefinieerd waarmee een advertentie uitsluitend in de resultaten van de Google-zoekmachine wordt getoond wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat ophaalt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties aan de hand van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verdeeld over websites die relevant zijn voor het onderwerp. De verkregen gegevens helpen ons om onze advertenties te optimaliseren.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem verzonden. Daarom hebben gebruikers volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website in hun volle omvang te gebruiken.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene in elk van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2 Bing advertenties

a. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken "Bing Ads" voor online marketing maatregelen. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Wij maken gebruik van zogeheten conversietracking om na te gaan via welke advertentie u bij ons terecht bent gekomen en op welke producten u op onze website klikt, en hoe lang u op onze website blijft. Hiertoe ontvangen wij gegevens over uw klikgedrag, maar geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker. 

b. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming). Wij wijzen erop dat de provider uw gegevens in de VS kan verwerken. Overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG stemt u ermee in dat uw gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, waar het niveau van gegevensbescherming door het Europees Hof van Justitie ontoereikend is bevonden. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat daartegen enig rechtsmiddel kan worden aangewend.

c. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden en om onze reclamediensten te optimaliseren.

d. Duur van de opslag

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag bij de provider. Volgens de eigen informatie van de provider worden zoekopdrachten via de provider na 6 maanden gewist door het IP-adres te verwijderen.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

 

Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld en opgeslagen zoals hierboven uiteengezet, kunt u de instelling van cookies weigeren door de desbetreffende browserinstellingen te selecteren. Bovendien kunt u uw bezwaar kenbaar maken op http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Meer informatie over gegevensbescherming en de door de aanbieder gebruikte cookies is te vinden op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

3. Neocom aankoopadvies

a. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website maken wij gebruik van de online aankoopadvies software Neocom. De aanbieder is Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München. Dit stelt ons in staat diensten te verlenen op het gebied van digitaal productadvies.

Om het juiste product voor u te vinden, doorloopt u een reeks vragen. Browserinformatie wordt tijdens dit proces opgeslagen. U ontvangt dan een productaanbeveling, die u vervolgens per e-mail kunt laten toesturen.

Wij hebben met de aanbieder een contract gesloten voor de verwerking van de bestelling. U kunt dit contract bekijken op https://neocom.ai/avv/.

b. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking die plaatsvindt bij het doorlopen van de zoekopdrachten is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving en optimale marketing van onze website overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

De resultaten van de productraadpleging worden u alleen toegezonden als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO.

c. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden en voor aankoopadvies.

d. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen.

e. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt daarvoor de hier vermelde contactgegevens gebruiken.

Nadere informatie is te verkrijgen op: https://neocom.ai/de/datenschutz/

 

VII. Doorgeven van gegevens aan socialemediadiensten

1. Oplossing met twee klikken voor de integratie van YouTube

Wij hebben YouTube-onderdelen op onze website geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video's waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Met YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd. Daarom kunnen via het internetportaal complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's worden bekeken.

De Youtube-dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De website sluit geen Youtube-video's rechtstreeks op de website in. Profilering door derden is derhalve uitgesloten.

Om onze video's te bekijken, moeten gebruikers echter eerst op het voorbeeldbeeld klikken. Alleen na toestemming of inloggen kan de video worden bekeken. Alleen dan worden de gegevens overgedragen.

Meer informatie hierover vindt u op http://www.youtube.com/t/privacy_guidelines en in de door YouTube gepubliceerde voorschriften inzake gegevensbescherming, die u kunt raadplegen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Daarin vindt u informatie over de gegevensoverdracht. Deze geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Google.

Indien u de externe inhoud van deze aanbieders oproept, stemt u ermee in dat uw gegevens worden verwerkt in de VS, waarvan het niveau van gegevensbescherming door het Europese Hof van Justitie als ontoereikend is aangemerkt, in overeenstemming met artikel 49 (1) zin 1 lit. a DSGVO. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat daartegen enig rechtsmiddel kan worden aangewend.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO na toestemming.

2. Aanwezigheid in de sociale media op Facebook

a.            Algemeen

Hierna willen wij u informeren over het doel, de aard en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens via sociale pagina's die wij op Facebook beheren.

Voor zover wij de aan ons doorgegeven gegevens zelf verwerken, zijn wij de verantwoordelijke in de zin van de DSGVO. Voor zover de doorgegeven gegevens ook of uitsluitend via Facebook worden verwerkt, is de volgende ook de verantwoordelijke voor de verwerking

Facebook Ierland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ierland

is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de DSGVO.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 van de GDPR. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op de URL

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook via het online contactformulier van Facebook op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

b.            Soorten verwerkte gegevens

Als u contact met ons opneemt via Facebook, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Inventarisgegevens van gebruikers, zoals namen, adressen
 • Contactgegevens van de gebruiker, zoals e-mailadres, telefoonnummer
 • Gegevens over gebruikersinhoud, zoals foto's, video's, teksten, enz.

Voorts verzamelt Facebook de volgende gegevens.

 • Analysegegevens (Facebook Insights), zoals bezochte websites, toegangsgegevens, gebruikte apparaten, IP-adressen.

c.            Doel van de verwerking

 • Terbeschikkingstelling van de sociale-mediapagina op Facebook
 • Reageren op vragen via Messenger, communiceren met gebruikers
 • Marketingdoeleinden
 • Reclamedoeleinden

Facebook blijft gebruikersgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden

 • Reclame
 • Aanmaken van gebruikersprofielen
 • Marktonderzoek

d.            Rechtsgrondslag

 • Overeenkomstig art. 13 lid 1 lit. c DS-GVO informeren wij u hieronder over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.
 • Indien de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, is de rechtsgrondslag art. 6, lid 1, onder a), en art. 7 DS-GVO.
 • Indien de gegevensverwerking de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen of de nakoming van prestatieverplichtingen dient, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO.
 • Indien de gegevensverwerking dient ter vervulling van wettelijke verplichtingen, is art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO de rechtsgrondslag.
 • Indien de gegevensverwerking de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dient, is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO de rechtsgrondslag.
 • Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is art. 6 lid 1 lit. d DS-GVO de rechtsgrondslag.

Indien wij derden in het kader van de gegevensverwerking toegang verlenen tot de verzamelde gegevens of gegevens doorgeven aan derden, gebeurt dit op basis van de voornoemde wettelijke toestemming.

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een contractuele verwerkersovereenkomst, is art. 29 DS-GVO de rechtsgrondslag.

e.            Overbrenging naar derde landen

Het valt niet uit te sluiten dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in derde landen, zoals de VS (bijvoorbeeld via de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland ltd, Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park CA 94025 VS). Dit gebeurt op basis van een rechtsgrondslag overeenkomstig punt I.2. van dit privacybeleid.

Er zij op gewezen dat het Europees Hof van Justitie het niveau van gegevensbescherming in de VS ontoereikend heeft geacht. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat daar een rechtsmiddel tegenover staat. Neem contact op met de provider voordat u toegang krijgt tot de inhoud. Als u onze Facebook-pagina's bezoekt, stemt u ermee in dat uw gegevens in de VS worden verwerkt in overeenstemming met Art. 49 Paragraaf 1 Sentence 1 lit. a DS-GVO.

f.             Cookies

Facebook gebruikt zogenaamde "cookies" om gegevens op te slaan en te verwerken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de eindapparatuur van de gebruiker. Cookies dienen om gebruikersgegevens tijdens het bezoek op te slaan.

Opgeslagen cookies kunnen door de gebruiker worden gewist via de systeeminstellingen van de browser. Bovendien kan het plaatsen van nieuwe cookies worden verhinderd in de instellingen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen.

Nadere informatie is te vinden op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruikers hebben de volgende opt-out opties:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

http://www.youronlinechoices.com

http://www.aboutads.info/choices/

 

3. Instagram

a.            Algemeen

Hierna informeren wij u over het doel, de aard en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens via sociale pagina's die wij op Instagram onderhouden.

Wij willen erop wijzen dat Instagram deel uitmaakt van de Facebook-groep van bedrijven. Neem daarom ook nota van de informatie op Facebook. 

Voor zover wij de aan ons doorgegeven gegevens zelf verwerken, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR. Indien de doorgegeven gegevens ook of uitsluitend via Facebook worden verwerkt, is de volgende partij tevens de verantwoordelijke voor de verwerking

Facebook Ierland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ierland

is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de DS-GVO.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook via het online contactformulier van Facebook op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

b.            Soorten verwerkte gegevens

Als u contact met ons opneemt via Instagram, worden de volgende gegevens door ons verwerkt:

 • Inventarisgegevens van gebruikers, zoals namen, adressen
 • Contactgegevens van de gebruiker, zoals e-mailadres, telefoonnummer
 • Inhoudelijke gegevens van gebruikers, zoals foto's, video's, teksten.

c.            Doel van de verwerking

 • De sociale media pagina op Instagram beschikbaar maken.
 • Beantwoorden van vragen via messenger, communiceren met gebruikers
 • Marketingdoeleinden
 • Reclamedoeleinden

Facebook/Instagram blijft gebruikersgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden

 • Reclame
 • Aanmaken van gebruikersprofielen
 • Marktonderzoek

d.            Rechtsgrondslag

Overeenkomstig art. 13 lid 1 lit. c DS-GVO informeren wij u hieronder over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

 • Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, is de rechtsgrondslag art. 6 para. 1 lit. a en art. 7 DS-GVO.
 • Indien de gegevensverwerking de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen of de nakoming van prestatieverplichtingen dient, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO.
 • Indien de gegevensverwerking dient ter nakoming van wettelijke verplichtingen, is art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO de rechtsgrondslag.
 • Indien de gegevensverwerking de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dient, is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO de rechtsgrondslag.
 • Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is art. 6 lid 1 lit. d DS-GVO de rechtsgrondslag.
 • Indien wij in het kader van de gegevensverwerking derden toegang verlenen tot de verzamelde gegevens of gegevens doorgeven aan derden, gebeurt dit op basis van de voornoemde wettelijke toestemming.
 • Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een contractuele verwerkersovereenkomst, is art. 29 DS-GVO de rechtsgrondslag.

e.            Overbrenging naar derde landen

Het valt niet uit te sluiten dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in derde landen, zoals de VS (bijvoorbeeld via de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland ltd, Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park CA 94025 VS). Dit gebeurt op basis van een rechtsgrondslag in overeenstemming met punt I. 2. van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Er zij op gewezen dat het Europees Hof van Justitie het niveau van gegevensbescherming in de VS ontoereikend heeft geacht. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat daar een rechtsmiddel tegenover staat. Neem contact op met de provider voordat u toegang krijgt tot de inhoud. Als u onze Facebook-pagina's oproept, stemt u ermee in dat uw gegevens in de VS worden verwerkt in overeenstemming met art. 49 lid 1 zin 1 letter a DS-GVO.

f.             Cookies

Facebook gebruikt zogenaamde "cookies" om gegevens op te slaan en te verwerken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de eindapparatuur van de gebruiker. Cookies dienen om gebruikersgegevens tijdens het bezoek op te slaan.

Opgeslagen cookies kunnen door de gebruiker worden gewist via de systeeminstellingen van de browser. Bovendien kan het plaatsen van nieuwe cookies worden verhinderd in de instellingen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen.

Nadere informatie is te vinden op: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

Gebruikers hebben de volgende opt-out opties:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

http://www.youronlinechoices.com

http://www.aboutads.info/choices/

 

VIII.       Gegevensoverdracht voor de verbetering van de functionaliteit van de site

1. beoordelingen door Trusted Shops

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken het beoordelingsinstrument van het bedrijf Trusted Shops. De aanbieder is Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen.

Als de gebruiker tijdens het bestelproces op het selectievakje "Beoordeel later" klikt, ontvangt de aanbieder het e-mailadres van de gebruiker. De gebruiker kan e-mails ontvangen van de aanbieder om hem/haar te herinneren aan het indienen van een beoordeling.

Nadere informatie over de duur van de opslag is te vinden op https://www.trustedshops.de/impressum/.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker het selectievakje heeft aangeklikt, is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

De bovengenoemde verzamelde gegevens worden gebruikt om gebruikersbeoordelingen te verkrijgen. Deze worden gebruikt om reclame te maken voor de aangeboden goederen en diensten.

d.            Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze bedrijfsprocessen en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren. Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

 

e.            Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

Toestemming voor het verzenden van e-mails kan te allen tijde worden herroepen ten aanzien van de aanbieder of de verantwoordelijke persoon. 

2. Google-lettertypen

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van externe lettertypen, zogenaamde Google Fonts. De provider is Google Ireland Lim-ited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer de website wordt opgeroepen, worden de lettertypebestanden geladen vanaf de server van Google Inc. Deze servers kunnen zich ook in de Verenigde Staten bevinden. Zo worden bijvoorbeeld de pagina's die de gebruiker heeft opgeroepen en het IP-adres van het eindapparaat van de gebruiker doorgegeven.

Nadere informatie is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw= of op https://policies.google.com/?hl=de.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google Fonts verbetert en optimaliseert de presentatie en weergave van de website.

d.            Duur van de opslag

Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Wij zijn niet op de hoogte van mogelijkheden tot bezwaar of verwijdering.

 

3 Google Translate

a.            Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website maken wij gebruik van de vertaaldienst Google Translate. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door het gebruik van de dienst kan informatie over het gebruik van de website (klikgedrag, inclusief uw IP-adres) aan de aanbieder worden doorgegeven. De gegevens kunnen worden overgebracht naar een server van de aanbieder in de VS en daar worden opgeslagen.

Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

b.            Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

c.            Doel van de gegevensverwerking

Google Translate wordt gebruikt in het belang van gemakkelijke toegankelijkheid en drempelloze toegang tot onze online diensten voor internationale bezoekers.

d.            Duur van de opslag

Wij hebben geen invloed op de opslag van gegevens door de provider. U kunt de provider bereiken onder de bovenstaande contactgegevens.

e.            Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan de overdracht van gegevens aan de aanbieder verhinderen door het JavaScript te deactiveren.

 

IX.          Rechten van de betrokken personen

1. Recht op informatie

Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken te bevestigen of de persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt. 

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke:

 • Doeleinden van de verwerking
 • De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de betrokken persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • De geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien het niet mogelijk is hierover specifieke informatie te verstrekken, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag
 • Het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • Slle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • De betrokkene heeft ook het recht informatie te verkrijgen over de vraag of hem betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Dit recht van toegang kan worden beperkt voor zover het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

2. Recht op correctie

Betrokkenen hebben jegens de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over hen verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Uw recht op rectificatie kan worden beperkt voor zover dit de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk kan maken of ernstig kan schaden en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking

Betrokkenen kunnen onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens:

 • Indien de juistheid van de betrokken persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens
 • De voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of
 • Indien de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan de gronden van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van de betrokken persoonsgegevens is beperkt, mogen die gegevens, behalve voor opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Wanneer de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt de betrokkene daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Het recht van de betrokkene op beperking van de verwerking kan worden beperkt voor zover het onderzoek of de statistische doeleinden daardoor onmogelijk kunnen worden gemaakt of ernstig kunnen worden geschaad en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

 

4. Recht op verwijdering

a.            Verplichting tot verwijdering

De betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen, en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht die gegevens onverwijld te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De betrokken persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • De betrokkene heeft de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, ingetrokken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de verordening en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de verordening;
 • De persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt;
 • Het wissen van de betrokken persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is;
 • De betrokken persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

b.            Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de GDPR, neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht alle koppelingen naar of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens te wissen.

c.            Uitzonderingen

Het recht om gegevens te wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is

Voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

Om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen:

Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de DSGVO;

Voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of

Voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

5. Recht op informatie

Indien de betrokkene jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking heeft uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De betrokkene heeft het recht tegen de voor de verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens, die aan de voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Bovendien hebben de betrokkenen het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder te worden gehinderd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO en
 • De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebben betrokkenen ook het recht op rechtstreekse overdracht van hun persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht van bezwaar

Betrokkenen hebben het recht om, op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens in kwestie niet langer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkenen, hun rechten en vrijheden of de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Wanneer de betrokken persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebben betrokkenen het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer betrokkenen bezwaar maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden de hen betreffende persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

Betrokkenen hebben de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, hun recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

In het geval van gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden:

Betrokkenen hebben ook het recht om, op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van de GDPR.

Het recht van verzet kan worden beperkt voor zover het de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren en de beperking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de onderzoeks- of statistische doeleinden.

8. het recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

Betrokkenen hebben het recht hun verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Betrokkenen hebben het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen in soortgelijke aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

1. Noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke

2. Is toegestaan op grond van de wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen en hun rechtmatige belangen; of

3. Met uitdrukkelijke toestemming geschiedt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de punten 1 en 3 genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien zij van mening zijn dat de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.

Recent bekeken