Ruilen en retourneren

Ruilen en retourneren

U heeft het recht om uw bestelling binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Indien de goederen daarentegen in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op de dag waarop u of een andere dan de door u aangewezen vervoerder de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u
(KindermaXX UG
Algemeen directeur Janna Clazina Bosch

Unsöldstraße 2
80538 München, Duitsland
Telefoon: +49 89 2109 2109 3633
E-mail: service@kindermaxx.de)
door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail) in kennis stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model terugtrekkingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de intrekking

Indien u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht.

Wij kunnen weigeren om terug te betalen totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons retourneren of overhandigen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. 

U slechts aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de werking ervan te onderzoeken.

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit annuleringsformulier in en stuur het terug.

- Naar
kindermaXX UG
Algemeen directeur Janna Clazina Bosch
Unsöldstraße 2
80538 München, Duitsland
eMail: service@kindermaxx.de

- Ik/wij (*) annuleer hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*): /ontvangen op (*)
- Naam (namen) van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren communicatie)
- afspraakje
______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, geldt het herroepingsrecht niet voor de volgende overeenkomsten:

- Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging is gebaseerd op een individuele keuze of bestemming door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

- Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,

- Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugzending indien het zegel na levering is verwijderd,

- Contracten voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen,

- Overeenkomsten voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft,

- Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na levering is verwijderd,

- contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten


Laatst bekeken

Schrijf je in op de gratis kindermaXX nieuwsbrief en mis nooit meer nieuws of speciale aanbiedingen.

Ontvang nu uw voucher voor 5€**.